MTÜ Eesti Pimedate Liit põhikiri

I. ÜLDSÄTTED
1.1. Eesti Pimedate Liit (EPL) on mittetulundusühing, mille liikmeks võivad olla nägemispuudega inimestega tegelevad juriidilised isikud.
1.2. EPL on Eesti Pimedate Ühingu õigusjärglane.
1.3. EPLi asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.4. EPL on eraõiguslik juriidiline isik.
1.5. EPLi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.6. EPL juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, liidu põhikirjast ja tegevuskavast.

II. EPLi EESMÄRK
2.1. EPLi eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada nägemispuudega inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
2.2. Oma eesmärgi saavutamiseks EPL muu hulgas:
2.2.1. teeb koostööd teiste puuetega inimeste ühendustega;
2.2.2. korraldab nägemispuudega inimeste rehabiliteerimist, koolitusi ja üritusi;
2.2.3. annab välja trükiseid ja teabematerjale;
2.2.4. edendab nägemispuudega inimeste kultuuri-, haridus- ja spordielu;
2.2.5. määrab ja maksab võimalusel stipendiume ning toetusi;
2.2.6. osutab teenuseid ja arendab muud tegevust.

III. EPLi LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD
3.1. EPLi liikmeks võivad astuda nägemispuudega inimestega tegelevad juriidilised isikud, kelle eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve ning kes täidavad EPLi põhikirja nõudeid.
3.2. EPLi liikmeks astumiseks esitab taotleja EPLi juhatusele kirjaliku avalduse. Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.3. EPList väljaastumiseks esitab liige EPLi juhatusele kirjaliku avalduse. Juhatus kustutab pärast 6 kuu pikkuse etteteatamistähtaja möödumist soovija EPLi liikmete nimekirjast.
3.4. Liikme võib EPList välja arvata üldkoosoleku otsusega, kui ta:
3.4.1. ei täida põhikirjast tulenevaid nõudeid;
3.4.2. ei ole majandusaasta jooksulosalenud ühelgi üldkoosolekul;
3.4.3. ei tasu liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud korras.
3.5. Liikme väljaarvamise otsustab üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

IV. EPLi LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Liikmel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
4.1.2. olla esindatud valimisel kõigis EPLi juht- ja kontrolliorganites oma liikmete kaudu;
4.1.3. osaleda EPLi tegevuses ja üritustel;
4.1.4. esitada EPLi juhtorganitele EPLi tegevuse kohta ettepanekuid ja arupärimisi;
4.1.5. taotleda EPLilt toetust ja abi oma eesmärkide saavutamiseks;
4.1.6. saada teavet EPLi tegevuse ja projektide kohta, mille EPL on algatanud või milles EPL osaleb;
4.1.7. pöörduda üldkoosoleku poole liikme ja EPLi vahelise vaidluse lahendamiseks;
4.1.8. olla esindatud EPLi üldkoosolekul esindajaga oma liikmete hulgast;
4.1.9. avaldada üldkoosolekul umbusaldust EPLi juhtorganite liikmetele ja nõuda usaldushääletuse korraldamist;
4.1.10. EPList välja astuda.
4.2. Liige on kohustatud:
4.2.1. teatama juhatusele oma registriandmed ja aadressi, nende muutumisest teatama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast muudatuste tegemist;
4.2.2. järgima EPLi tegevuses osalemisel põhikirja ja täitma juhtorganite otsuseid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja EPLi põhikirjaga;
4.2.3. tasuma 1. juuliks EPLi  iga-aastase liikmemaksu, mille suuruse ja maksmise korra kehtestab üldkoosolek;
4.2.4. edastama EPLile andmed oma liikmete arvestuse kohta vastavalt seaduslikele nõudmistele.

V. VARA
5.1. EPL võib oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, asutada mittetulundusühinguid, sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osasid teistes äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid.
5.2. EPLi kinnisvara ja registrisse kantud vallasvara võõrandamise ning omandamise otsustab üldkoosolek.
5.3. EPLi kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võib võõrandada või piiratud asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku kehtestatud tingimustel.

VI. ÜLDKOOSOLEK
6.1. EPLi kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.
6.2. Liige võib olla üldkoosolekul esindatud kuni 5 esindajaga.
6.3. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.
6.4. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega:
6.4.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
6.4.2. vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmise korral;
6.4.3. muudel juhtudel, kui EPLi huvid seda nõuavad.
6.5. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning esitab arutusele tulevad materjalid vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust e-posti või kirja teel.
6.6. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 1/2 liikmetest.
6.7. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast uuesti kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata kohale tulnud liikmete arvust.
6.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
6.8.1. EPLi eesmärgi muutmine;
6.8.2. põhikirja muutmine;
6.8.3. üldkoosoleku läbiviimise reglemendi ja päevakorra kinnitamine;
6.8.4. liikme sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;
6.8.5. juhatuse ja juhatuse esimehe valimine;
6.8.6. liikmete poolt esitatud juhatuse liikmete kandidaatide hulgast juhatuse liikmete valimine;
6.8.7. liikmete poolt esitatud kandidaatide hulgast revisjonikomisjoni valimine;
6.8.8. EPLi tegevuskava kinnitamine;
6.8.9. EPLi majandusaasta aruande kinnitamine;
6.8.10. audiitorkontrolli määramine;
6.8.11. EPLi eelarve vastuvõtmine;
6.8.12. juriidiliste isikute asutamine ja EPLi liikmelisuse otsustamine nendes, aktsiate ning osade omandamine ja võõrandamine;
6.8.13. EPLile kuuluva kinnisvara piiratud asjaõigusega koormamise üle otsustamine ning tingimuste määramine;
6.8.14. EPLi juht- või kontrolliorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes EPLi esindaja määramine;
6.8.15. EPLi ühinemise, jagunemise, lõpetamise ning likvideerimise korra otsustamine;
6.8.16. nõusoleku andmine üüri- ja rendilepingute sõlmimiseks, mille kestus on 15 ja enam aastat;
6.8.17. vajadusel muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.9. EPLi eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi liikmete nõusolek.
6.10. Põhikirja muutmiseks, liikmete vastuvõtmiseks ja väljaarvamiseks on vajalik ¾ liikmete nõusolek.
6.11. Üldkoosoleku teised otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
6.12. Juhatusest või revisjonikomisjonist väljalangenud või tagasikutsutud liikme asemele  määrab  üldkoosolek valimise teel uue liikme, kelle volitused algavad kohe pärast määramist.

VII. JUHATUS
7.1. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib EPLi tegevust juhatus.
7.2. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 7 ning maksimaalne arv 15.  Juhatuse määrab valimise teel ametisse üldkoosolek neljaks aastaks.
7.3. Juhatuse otsused langetatakse poolthäälte enamusega.
7.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 2 korda kvartalis.
7.5. Juhatuse pädevuses on:
7.5.1. üldkoosolekute otsuste täitmine;
7.5.2. EPLi tegevuse korraldamine;
7.5.3. EPLi eelarve projekti esitamine üldkoosolekule ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;
7.5.4. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule;
7.5.5. ettepanekute tegemine üldkoosolekule liikmete vastuvõtmise ja väljaarvamise kohta;
7.5.6. EPLi liikmete arvestuse pidamine;
7.5.7. esimehe ettepanekul juhatuse liikmete hulgast esimehe asetäitja (asetäitjate) kinnitamine;
7.5.8. üldkoosoleku toimumise aja ja koha määramine ning päevakorra esitamine üldkoosolekule;
7.5.9. EPLi esindamine välissuhetes selleks volitatud isikute kaudu;
7.5.10. esindajate määramine teiste juriidiliste isikute juht- või kontrolliorganitesse;
7.5.11. EPLi tegevuskava väljatöötamine ja esitamine üldkoosolekule ning kinnitatud tegevuskava täitmine;
7.5.12. EPLi tegevuseks vajalike komisjonide ja töörühmade moodustamine;
7.5.13. EPLi esimehega käsunduslepingu sõlmimine, EPLi palgaliste töötajate koosseisu kinnitamine ja esimehe poolt nendega sõlmitud tööalaste lepingute kooskõlastamine;
7.5.14. autasustamise korraldamine;
7.5.15. nõusoleku andmine üüri- ja rendilepingute sõlmimiseks, mille kehtivus on alla 15 aasta;
7.5.16. muud seadusest tulenevad õigustoimingud.
7.6. Juhatuse liikmetel, v.a juhatuse esimehel, on õigus esindada EPLi õigustoimingutes vähemalt kahekesi koos.

VIII. ESIMEES
8.1. EPLi juhatuse esimehe, kes on juhatuse liige, määrab üldkoosolek valimise teel, kuid mitte kauemaks kui kaheks valimisperioodiks järjest. Esimees võib töötada oma volituste kehtimise ajal EPLis palgalisel ametikohal. Palga suuruse määrab üldkoosolek.
8.2. EPLi esimees:
8.2.1. korraldab juhatuse tööd;
8.2.2. esindab EPLi õigustoimingutes üksinda ilma volitusteta;
8.2.3. annab volikirju;
8.2.4. omab EPLi nimel allkirjaõigust;
8.2.5. sõlmib, muudab ja lõpetab EPLi nimel lepinguid;
8.2.6. annab välja käskkirju, korraldusi ja juhendeid;
8.2.7. sõlmib, muudab ja lõpetab töö- ja töövõtulepinguid;
8.2.8. käsutab kooskõlas põhikirjaga ja üldkoosoleku otsustega EPLi vara kinnitatud eelarve piirides;
8.2.9. annab oma tegevusest aru juhatusele ja üldkoosolekule;
8.2.10. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.

IX. REVISJONIKOMISJON
9.1. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mille tegevuskulud kaetakse EPLi eelarvest.
9.2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab üldkoosolek.
9.3. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek valimise teel 4 aastaks.
9.4. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei saa olla EPLi juhatuse liikmed, EPLi palgalised töötajad ega raamatupidaja.
9.5. Revisjonikomisjon:
9.5.1. valib oma liikmete hulgast esimehe;
9.5.2. kontrollib EPLi tegevuse vastavust Eesti Vabariigi seadustele ja põhikirjale;
9.5.3. kontrollib vähemalt üks kord aastas EPLi finants- ja majandustegevust, rahaliste vahendite ja varade seadus- ning sihipärast kasutamist;
9.5.4. esitab juhatusele ja üldkoosolekule  revisjonikomisjoni arvamuse.

X. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE
10.1. EPLi ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.
10.2. EPLi ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on vaja kõigi liikmete esindatust üldkoosolekul ja otsuse vastuvõtmist kõigi liikmete poolthäältega.
10.3. EPLi likvideerijateks on üldkoosoleku määratud isikud.
10.4. EPLi lõpetamisel lähevad EPLi varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samalaadse tegevuse jätkajale. Õigustatud isikud määratakse EPLi üldkoosoleku otsusega, mille poolt on hääletanud kõik liikmed.

Muudetud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku 26.06.2012 otsusega.