Sõidusoodustused

Sõidusoodustused nägemispuudega inimestele ja nende saatjatele

Ühistranspordiseaduse § 34 sätestab, et riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks, samuti last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud, puudega kuni 16-aastast isikut, sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut, raske nägemispuudega isikut, sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

Seaduse § 32 lõike 3 kohaselt saab isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu tõendada vaid:

  1. riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta;
  2. puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga;
  3. raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.

Kuigi seadus näeb ette, et Sotsiaalkindlustusameti tõendiga saab tõendada rasket nägemispuuet, peab niisugune tõend olema ka sügava nägemispuudega inimesel, kes sõidab koos saatjaga - pensionitunnistuses ei ole puude liiki märgitud ja puude määramise otsuses võib olla andmeid, mille avaldamine ei ole inimese seisukohalt põhjendatud.

Tõendi saamiseks nägemispuude kohta tuleb esitada avaldus. Selleks on mitu võimalust:

  1. minna Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse;
  2. saata avaldus posti teel Sotsiaalkindlustusametile aadressil Endla 8, 15092 Tallinn;
  3. saata digiallkirjastatud avaldus Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee.

 

Nägemispuudega inimeste abistamine Tallinna Bussijaamas

23.05.2016 võeti vastu majandus- ja taristuministri määrus nr 39 „Loetelu bussijaamadest, kus antakse abi puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele“. Tallinna Bussijaam tagab nägemispuudega isikutele abistamisteenuse Tallinna bussijaama territooriumil (sh taksopeatuses) nii busside saabumisel kui ka väljumisel. Abi vajadusest tuleks ette teatada vähemalt 24 tundi ajavahemikul kl 8.00–20.00 lauatelefonil 681 3409.

Kirja suurus