Tunnustus

Eesti Pimedate Liidu tunnustuse "Aasta tegu“ statuut

 1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal Eesti Pimedate Liidu (Edaspidi EPL) poolt välja antava tunnustuse
  "Aasta tegu“ (edaspidi tunnustus) määramise korra.
 2. Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on aasta jooksul tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele, rehabiliteerimise, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning ühiskonnas tuntuse suurendamisele.
 3. Tunnustus on meene ja EPLi tänukiri.
 4. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid ja asutused.
 5. Kandidaatide kohta esitatakse EPLi juhatusele kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
 6. Taotluses peavad olema märgitud kandidaadi nimi, esiletõstmist vääriva teo lühikirjeldus ning ettepaneku tegija nimi, kontaktandmed ja allkiri.
 7. Tunnustuse andmise otsustab EPLi juhatus.
 8. Tunnustust ei anta organisatsioonidele, mis on loodud ja tegutsevad nägemispuudega inimeste heaks, ega EPLi liikmete liikmetele.
 9. Põhjendatud kaalutlustel võib EPLi juhatus jätta tunnustuse välja andmata.
 10. Tunnustus antakse üle 15. oktoobri – valge kepi päeva – paiku toimuval pidulikul üritusel, kui ei lepita kokku teisiti.

Statuut on kinnitatud Eesti Pimedate Liidu juhatuse otsusega 23. mail 2012.

Kirja suurus