Tunnustus

Eesti Pimedate Liidu tunnustuse "Aasta tegu“ statuut

 1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal Eesti Pimedate Liidu (Edaspidi EPL) poolt välja antava tunnustuse
  "Aasta tegu“ (edaspidi Tunnustus) määramise korra.
 2. Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on aasta jooksul tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele, rehabiliteerimise, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning ühiskonnas tuntuse suurendamisele.
 3. Tunnustus on meene ja EPL tänukiri.
 4. Kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid ja asutused.
 5. Kandidaatide kohta esitatakse EPL juhatusele kirjalik taotlus koos põhjendusega iga aasta 15. septembriks.
 6. Taotluses peavad olema märgitud kandidaadi nimi, esiletõstmist vääriva teo lühikirjeldus ja ettepaneku tegija nimi, kontaktandmed ning allkiri.
 7. Tunnustuse andmise otsustab EPL juhatus.
 8. Tunnustust ei anta EPL liikmetele ega nende liikmetele.
 9. Põhjendatud kaalutlustel võib EPL juhatus jätta Tunnustuse välja andmata.
 10. Tunnustus antakse üle 15. oktoobri – valge kepi päeva – paiku toimuval pidulikul üritusel, kui ei lepita kokku teisiti.
 11. Aastaks loetakse aega alates eelmisest valge kepi päevast.

Statuut on kinnitatud Eesti Pimedate Liidu juhatuse otsusega 23. mail 2012.

Kirja suurus
Kontrast