ARENGUKAVA 2012-2015

MTÜ Eesti Pimedate Liit
ARENGUKAVA aastateks 2012-2015

Eesti Pimedate Liidu põhieesmärk ja ülesanded on sätestatud EPL põhikirjas – kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada neid inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Eesmärkide saavutamiseks teeb EPL koostööd riigi- ja omavalitsustega, tööturuametitega, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja kohalike kodadega, Tartu Emajõe Kooliga, Tallinna Heleni Kooliga ning nägemispuudega inimestele rehabilitatsiooniteenuste pakkujatega, eriliselt tähtsustades nägemispuudega inimeste rehabilitatsiooni, iseseisvat toimetulekut, haridust ja suundumist tööturule.

Eesmärkide poole liikumisel tuleb silmas pidada järgmisi suundi ja töövaldkondi:

  1. Teha ettepanekuid seadusandluse täiustamiseks, mis võimaldab nägemispuudega inimeste toimetuleku parandamist, koostöös teiste puuetega inimeste organisatsioonidega Foorumi ja EPIKoja raames, silmas pidades ka Euroopa Pimedate Liidu suunitlusi.
  2. Edendada pimedate ja nägemispuudega inimeste elustandardi ja -kvaliteedi paranemist.
  3. Jälgida Euroopa Liidu poolt toetust leidnud nõuete ning soovituste ellurakendamist Eestis.
  4. Korraldada koostööd nägemispuudega inimeste heaolu vallas töötavate organisatsioonidega Eestis.
  5. Nägemispuudega inimeste iseseisvuse suurendamiseks taotleda abivahendite toetussummade suurendamist ning nomenklatuuri uuendamist ja laiendamist. Koostöös omavalitsustega tegeleda sellega, et ka vabariigi äärealadel elavatele nägemispuudega inimestele oleks tagatud vajalike rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus nõutavas mahus ja kvaliteedis.
  6. Infoga parema varustatuse eesmärgil hallata ja täiendada EPL kodulehekülge.
  7. Jätkata ja arendada koostööd ülikoolidega eesmärgil toetada ja aidata kaasa nägemispuudega üliõpilaste õppetöö korraldamisele, samuti taotleda kutseõppe laiendamist.
  8. Katusorganisatsioonina toetada liikmesühingute jätkusuutlikku arengut nende juhatuse liikmete koolitamise läbi. Rehabilitatsioon, abivahenditega varustatus, informatsiooni kättesaadavus, hariduse omandamine, elukutse õppimine – see tagab nägemispuudega inimesele kergema sisenemise tööturule ja seal püsimise haritud, enesekindla, avatud ja dialoogiks võimelise inimesena.

 

Arengukava on kinnitatud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku otsusega 23. märtsil 2012.

Kirja suurus