Projektid 2014

Eesti Pimedate Liidu üldkoosolek on kinnitanud 2014. a. tegevuskava. Tegevuskava aitab ellu viia peaeesmärki: olla nägemispuudega inimeste ja nende liikmesühingute koostööd ühendavaks lüliks. EPL-i põhiülesandeks on kaitsta nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil järgides Puuetega Inimeste Õiguste Konvensiooni ja EV Invapoliitika üldkontseptsiooni.

Eesti Pimedate Liidu 2014.a. tegevuskaval põhinevad projektid, mille elluviimist toetab läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu.

Infolehe „Valguse Kaja“ väljaandmine

Nägemispuudega inimesed ja üldsus vajavad teavet Eesti Pimedate Liidust ning pimedate ja vaegnägemisega inimeste probleemidest. Seda edastab infoleht „Valguse Kaja“.

Enamik autoreid on ise nägemispuudega. Infoleht annab neile eneseväljendamisvõimaluse ning tõstab usku endasse. Infolehte levitatakse liikmesühingute kaudu nägemispuudega inimestele üle Eesti. Üldsuse teavitamiseks saadetakse seda suurematele raamatukogudele, haiglate silmaosakondadele, puuetega inimeste organisatsioonidele ning nende probleemidega tegelevatele asutustele.

Koolitused „Aita ennast ise“

Koolitused on mõeldud inimestele, kes on hiljuti nägemise osaliselt või täielikult kaotanud, aidata kaasa nende ühiskonda lõimumisele, enesega toimetuleku parandamisele, enesehinnangu tõstmisele. Puudega inimestel ei tohi lasta oma seisundi tõttu passiivseks muutuda. Tuleb selgitada abivahendite kasutamist liikumisel, loovust ja selle arendamist, toimetulekut igapäevaelus. Üks eesmärk on liikumisõpetuse algtõdede tutvustamine ja psühholoogi vestlus „Kuidas saada üle puudest tingitud stressist“

Eesti Pimedate Liidu puhkpilliorkestrite koostöö kontsert

Tartu pimedate puhkpilliorkester on asutatud 1926. a. ja Tallinna orkester 1957. a. Orkestrid tegutsenud väga pikka aega ja leidnud oma koha pimedate inimeste muusikaelus. Koos on musitseeritud alates 1979. aastast. Dirigendid on Neeme Saar (Tartu) ja Vello Loogna (Tallinn).

Ühendorkestri koostöökontsert toimus 31mai.-01.juunil 2014.a. Audrus ja Pärnus.

Liikmesühingute juhatuste eestvedajate seminar

2013. aastal vastuvõetud Eesti Pimedate Liidu arengukava visioon: aastal 2020 on Eesti Pimedate Liit esimene koostööpartner seadusloomes ja otsustusprotsessides, kes hangib ja jagab teadmisi. Sellest visioonist lähtuvalt on peamiseks eesmärgiks nägemispuudega inimeste ligipääsetavuse standardi väljatöötamine. Sellesse protsessi on kaasatud spetsialistid üle Eesti.

Ligipääsetavuse standardite väljatöötamise töörühma koosolekud toimusid 17. juunil ja 10.-11.detsember 2014.a. Viimsi Spas.

Eesti Pimedate Liidu suvekontsert

27.augustil toimus Eesti Pimedate Liidu suvepäev Nelijärve Puhkekeskuse õuealal. Suvepäev toob kokku EPL-i liikmesühingute liikmed, saame sel päeval omavahel suhelda, jagada rõõme ja muresid. Suvepäeval esinevad meile liikmesühingute ansamblid ja lühida ülevaate oma ühingu tegevustest teevad liikmesühingute juhatajad.

Seminar valge kepi päeva raames

2014. a. toimub valge kepi päeval konverents nägemispuudega inimeste teemadel. Valge kepi päeval jagab Eesti Pimedate Liit oma toetajatele välja tunnustuse "Aasta tegu 2014".

Kirja suurus