Projektid 2015

Projektid 2015

Projektid

Projektid 2015

Eesti Pimedate Liidu üldkoosolek on kinnitanud 2015. a. tegevuskava. Tegevuskava aitab ellu viia peaeesmärki: olla nägemispuudega inimeste ja nende liikmesühingute koostööd ühendavaks lüliks. EPL-i põhiülesandeks on kaitsta nägemispuudega inimeste huve riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil järgides Puuetega Inimeste Õiguste Konvensiooni ja EV Invapoliitika üldkontseptsiooni.

Eesti Pimedate Liidu tegevusprogramm 2015

Eesti Pimedate Liidu 2015.a. tegevuskaval põhinevad projektid, mille elluviimist toetab läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja
Eesti Hasartmängumaksu Nõukogu.

Läbi tegevusprogrammi 2015 toetatavad tegevused:

  1. Infolehe "Valguse Kaja" väljaandmine;
  2. Koolituse "Aita ennast ise" korraldamine;
  3. Eesti Pimedate Liidu puhkpilliorkestri kontsertreis;
  4. Balti Komitee ümarlaua korraldamine Eestis;
  5. EPL-i liikmesühingute eestvedajate koolituse korraldamine;
  6. Baltimaade muusikakonkursi "Balti Laine 2015" korraldamine;
  7. Valge kepi päeva seminari korraldamise;
  8. Eesti Pimedate Liidu arendustegevus

Eesti Pimedate Liidu arendamine nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamise kompetentsikeskuseks.

Projekti rahastaja: siseministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Toetussumma: 11 808,45 eurot
Abikõlblikkuse periood: 01.05.2015 – 31.08.2016

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on  Eesti Pimedate Liidu arendamine kompetentsikeskuseks, kus on olemas teave nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskonna kujundamise kohta ja oskus seda teavet huvitatud sihtgruppidele jagada. Eesti Pimedate Liit on Eestis esmane koostööpartner seadusloomes ja otsustusprotsessides, kes hangib ja jagab teadmisi ning seda positsiooni soovib Liit hoida. Eesti Pimedate Liit tegutseb selle nimel, et toimuks nägemispuudega inimeste maksimaalne integreerimine ühiskonda.

Käesoleva projektiga keskendutakse organisatsiooni kompetensti arendamisele ligipääsetava keskkonna kujundamisel - teabe koondamisel ja jagamisel. Projekti raames töötatakse välja nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamise juhend, toimuvad ligipääsetavust tutvustavad teabepäevad teemast huvitatud sihtgruppidele ja liikmesühingute juhtide koolitus.

Peamise tulemusena näeme Eesti Pimedate Liidu sisemise võimekuse kasvu tegutseda kompetentsikeskusena, läbi mille jagame juhiseid era- ja avalikus sektoris tegutsevatele organisatsioonidele nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna loomiseks.

Kirja suurus