Tegevuskavad

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2020. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit lähtub 2020. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest, arengukavast ja tegevuskavast.

Eesti Pimedate Liidu 2020. aasta prioriteet on nägemispuudega inimeste füüsilise, virtuaalse ja kultuurilise ligipääsetavuse parandamine ning arendamine.

Tegevuskava 2020. aastal:

Esindamine ja kaitse

1.1. Aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.

1.2. Osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös. Pöörata erilist tähelepanu, kuidas võiks uuendada koja liikmesorganisatsioonide tegevustoetuse kujunemise aluseid. Teha koostööd teiste puudega inimeste liitude, ühingute ja sihtasutustega.

1.3. Esitada ettepanekuid nägemispuudega inimesi puudutavate õigusaktide täiendamiseks ja muutmiseks.

1.4. Jätkata tööd, et parandada nägemispuudega inimeste hariduse, rehabilitatsiooni ja tööhõive võimalusi.

1.5. Esitada ettepanekuid, kuidas abivahendisüsteemi nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks muuta ja nägemisabivahendite loetelu täiendada.

1.6. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.

1.7. Esindada nägemispuudega inimeste huve ehitatud keskkonna ligipääsetavust puudutavate normdokumentide väljatöötamisel, et parandada elukeskkonda ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavust. Osaleda ligipääsetavuse rakkerühma ja ligipääsetavuse nõukogu töös.

1.8. Osaleda Balti Komitee ja Euroopa Pimedate Liidu töös.

1.9. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga.

Avalikustamine ja teavitamine

2.1. Selgitada ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme, tähistada valge kepi päeva ja anda välja tunnustus „Aasta tegu 2020”.

2.2. Arendada ning täiendada EPLi veebilehte ja Facebooki-lehte.

2.3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.

2.4. Nõustada veebilehtede ja mobiilirakenduste loojaid, kuidas muuta need nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks.

Organisatsiooni areng

3.1. Koostada arengukava aastateks 2021-2026.

3.2. Nõustada liikmesühinguid, koguda liikmesühingute tegevuse kohta infot ja osaleda nende üritustel.

3.3. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid. Korraldada suvekool ning koolitusi, mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute eestvedajatele, võtta osa teiste organisatsioonide korraldatavatest EPLi tegevusega seonduvatest koolitustest.

3.4. Teha koostööd Ranniku Maja OÜga, et parandada Ranniku Puhkekeskuses nägemispuudega inimeste puhketingimusi.

3.5. Jätkata tööd kompetentsikeskuse arendamisel. Pakkuda ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele nõustamisteenuseid nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamisel.

3.6. Arendada Tallinn, Laki 7b kinnistut.

EPLi tegevuskava aastaks 2020 on kinnitatud juhatuse 11.02.20 koosoleku otsusega.

Kirja suurus