Tegevuskava 2012

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2012. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit, edaspidi EPL, lähtub oma 2012. aasta tegevuses EPL põhikirjalistest eesmärkidest ja arengukavast.

EPL tegevuskava 2012. aastal:

 1. Osalemine Balti Komitee, Euroopa Pimedate Liidu ja Maailma Pimedate Liidu töös.
 2. Balti Komitee pimedate organisatsioonide esindajate osavõtt toimuvast konverentsist.
 3. Koostöö jätkamine Soome ja teiste Põhjamaade Nägemispuudeliste Keskliitudega ning konsultatsioonid nende esindajatega.
 4. Koostöö teiste puudega inimeste organisatsioonidega ning fondidega, osalemine Koostöökogu ja invafoorumi töös.
 5. Täienduste ja paranduste esitamine nägemispuudega inimesi puudutavasse seadusandlusesse eeskätt elukvaliteeti ja õigusi käsitlevates küsimustes.
 6. Töö jätkamine nägemispuudega inimeste tööhõive, hariduse ja rehabilitatsiooni võimaluste parandamiseks.
 7. Töö jätkamine nägemispuudega inimestele keskhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse omandamise võimaluste edendamisele kaasaaitamiseks.
 8. Abivahendite nimekirja täiendamine ja abivahendite arendamise toetamine sh. eestikeelne kõnesüntees.
 9. EPL aitab kaasa pimedate huve silmas pidavate ehitusstandardite väljatöötamisel elukeskkonna ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavuse parandamiseks.
 10. Kampaania "Trepid nähtavaks" ja "Ülekäigukohad turvaliseks" jätkamine. Selgitada välja helifooride vajadus erinevates linnades. Edastada info vastavatele ametkondadele.
 11. Infolehe "Valguse Kaja" kirjastamine.
 12. Valge kepi päeva tähistamine ja sellekohase info levitamine.
 13. Punktkirja oskuse ja kasutamise populariseerimine.
 14. Punktkirja päeva tähistamine.
 15. Liikmesühingute vaheliste otsesidemete tugevdamine.
 16. Liikmesühingute nõustamine organisatsioonilistes küsimustes.
 17. EPL liikmesühingute taidluskollektiivide ühisürituste korraldamine.
 18. EPL puhkpilliorkestri tegevuse toetamine.
 19. Koolituste "Aita ennast ise" korraldamine.
 20. Koostöö SA Puhke- ja Tegevuskeskusega Jursu keskuse sihipärasel arendamisel.
 21. EPL liikmesühingute juhtidele suunatud "Eestvedajate koolituse" korraldamine.
 22. EPL-i liikmesorganisatsioonide koolituste läbiviimine.
 23. Kultuuripäeva "Oska märgata" korraldamine liikmesühingute liikmetele.
 24. Infopäeva korraldamine Jursul.

 

Tegevuskava on kinnitatud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku otsusega 23. märtsil 2012.

Kirja suurus