Tegevuskava 2013

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2013. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit, edaspidi EPL, lähtub oma 2013. aasta tegevuses EPL põhikirjalistest eesmärkidest ja arengukavast.

EPL tegevuskava 2013. aastal:

 1. Osalemine Balti Komitee, Euroopa Pimedate Liidu ja Maailma Pimedate Liidu töös.
 2. Nägemispuudega inimeste huvide esindamine Euroopa Liidu 2014-2020 arengukava koostamisel.
 3. Balti Komitee pimedate organisatsioonide esindajate osavõtt toimuvast konverentsist.
 4. Koostöö jätkamine Soome ja teiste Põhjamaade Nägemispuudeliste Keskliitudega ning konsultatsioonid nende esindajatega.
 5. Koostöö teiste puudega inimeste organisatsioonide ning fondidega, osalemine Koostöökogu ja invafoorumi töös.
 6. Täienduste ja paranduste esitamine nägemispuudega inimesi puudutavasse seadusandlusesse.
 7. Töö jätkamine nägemispuudega inimeste tööhõive, hariduse ja rehabilitatsiooni võimaluste parandamiseks.
 8. Töö jätkamine nägemispuudega inimestele keskhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse omandamise võimaluste edendamisele kaasaaitamiseks.
 9. Abivahendite nimekirja täiendamine ja abivahendite arendamise toetamine sh. eestikeelne kõnesüntees.
 10. Kaasaaitamine nägemispuudega inimeste huve silmas pidavate ehitusstandardite väljatöötamisel elukeskkonna ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavuse parandamiseks.
 11. Kampaania "Trepid nähtavaks" ja "Ülekäigukohad turvaliseks" jätkamine.
 12. Punktkirja oskuse ja kasutamise populariseerimine.
 13. Liikmesühingute vaheliste otsesidemete tugevdamine läbi ühisürituste.
 14. Liikmesühingute nõustamine organisatsioonilistes küsimustes.
 15. Info kogumine liikmesühingutes toimunu kohta.
 16. EPL puhkpilliorkestri tegevuse toetamine.
 17. Kinnistule isikliku kasutusõiguste seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu lõpetamine SA Puhke- ja Tegevuskeskusega Jursu ning uute võimaluste otsimine Jursu kinnistu sihipäraseks arendamiseks.
 18. EPL-i liikmesühingute koolituste läbiviimine.
 19. Kaasabi osutamine kodulehtede ligipääsetavust käsitleva standardi tõlkimisel ja juhendi koostamisel.
 20. Heliliste subtiitrite projekti jätkamine koostöös Eesti Keele Instituudi ja Eesti Rahvusringhäälinguga.
 21. EPL liikmesühingute juhtidele suunatud "Eestvedajate koolituse" korraldamine. I kvartal.
 22. Festivali "Balti laine" korraldamine. II kvartal.
 23. Osalemine festivali "Puude taga on inimene" korraldamise töörühmas. II kvartal.
 24. EPL liikmesühingute taidluskollektiivide ühisürituste korraldamine. II kvartal.
 25. Koolituste "Aita ennast ise" korraldamine. II ja III kvartal.
 26. Ajakirja "Valguse Kaja" kirjastamine ja sihipärane levitamine. II ja IV kvartal.
 27. Kultuuripäeva "Oska märgata" korraldamine liikmesühingute liikmetele. III kvartal.
 28. Osavõtt EBU liesioonikomisjoni tööst. III ja IV kvartal.
 29. Valge kepi päeva tähistamine ja tunnustuse "Aasta tegu 2013" väljaandmine. IV kvartal.

 

Tegevuskava on kinnitatud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku otsusega 28. veebruaril 2013.

Kirja suurus