Tegevuskava 2014

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2014. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit lähtub oma 2014. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest ja arengukavast.
Eesti Pimedate Liidu 2014. aasta prioriteet on ligipääsetav keskkond nägemispuudega inimestele.

Tegevuskava 2014. aastal:

 1. Esindamine ja kaitse
  1. Nägemispuudega inimeste huvide esindamine Euroopa Liidu 2014.-2020. a. arengukava koostamisel.
  2. Osalemine puuetega inimeste õiguste kaitse strateegia väljatöötamisel ja kaasaaitamine puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele Eestis.
  3. Koostöö teiste puudega inimeste organisatsioonide ning fondidega, osalemine Koostöökogu ja Invafoorumi töös.
  4. Täienduste ja paranduste esitamine nägemispuudega inimesi puudutavasse seadusandlusesse.
  5. Töö jätkamine nägemispuudega inimestele keskhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse omandamise võimaluste edendamisele kaasaaitamiseks.
  6. Abivahendite nimekirja täiendamine ja abivahendite arendamise toetamine sh. eestikeelne kõnesüntees.
  7. Punktkirja oskuse ja kasutamise populariseerimine.
  8. Töövõimetuskindlustuse reformi ettevalmistamisel nägemispuudega inimeste huvide kaitsmine.
  9. Töö jätkamine nägemispuudega inimeste tööhõive, hariduse ja rehabilitatsiooni võimaluste parandamiseks.
  10. Kaasaaitamine nägemispuudega inimeste huve silmas pidavate ehitusstandardite väljatöötamisel elukeskkonna ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavuse parandamiseks.
  11. Osalemine Balti Komitee, Euroopa Pimedate Liidu ja Maailma Pimedate Liidu töös.
  12. Balti Komitee koostööseminari korraldamine.
  13. Koostöö jätkamine Soome Nägemispuudega Inimeste Keskliidu ja Põhjamaade Komiteega.
  14. Osavõtt Euroopa Pimedate Liidu liesioonikomisjoni tööst.
 2. Avalikustamine ja teavitamine
  1. Kodulehtede ligipääsetavuse alane nõustamine.
  2. Koostöö Eesti Keele Instituudiga projekti  "Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides" raames.
  3. Ajakirja "Valguse Kaja" kirjastamine ja sihipärane levitamine.
  4. Kodulehe arendamine ja täiendamine.
  5. Liikmesühingute vaheliste otsesidemete tugevdamine läbi ühisürituste.
  6. Puhkpilliorkestri tegevuse toetamine ja kontsertreisi korraldamine.
  7. Osalemine MTÜ Puude taga on inimene asutamisel ja festivali "Puude taga on inimene" korraldamise töörühmas.
  8. Liikmesühingute taidluskollektiividele kultuurifestivali korraldamine.
  9. Koolituse " Aita ennast ise" korraldamine.
  10. Valge kepi päeva tähistamine ja tunnustuse "Aasta tegu 2014" väljaandmine.
 3. Organisatsiooni areng
  1. Liikmesühingute nõustamine organisatsioonilistes küsimustes.
  2. Info kogumine liikmesühingutes toimunu kohta.
  3. Liikmesühingute eestvedajatele suunatud koolituste korraldamine.
  4. Jursu kinnistute rendilepingu sõlmimine ja koostöö arendamine nägemispuudega inimeste puhketingimuste parandamiseks.

 

Kinnitatud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku otsusega 27. veebruaril 2014

Kirja suurus