Tegevuskava 2015

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2015. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit lähtub oma 2015. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest ja arengukavast.
Eesti Pimedate Liidu 2015. aasta prioriteet on kultuuri kättesaadavus nägemispuudega inimestele.

Tegevuskava 2015. aastal:

 1. Esindamine ja kaitse
  1. Osalemine puuetega inimeste õiguste kaitse strateegia väljatöötamisel ja kaasaaitamine puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele Eestis.
  2. Nägemispuudega inimeste huvide esindamine “Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023” väljatöötamisel.
  3. Nägemispuudega inimeste huvide esindamine puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe elluviimiseks.
  4. Koostöö teiste puudega inimeste organisatsioonide ning fondidega,osalemine Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös.
  5. Täienduste ja paranduste esitamine nägemispuudega inimesi puudutavasse seadusandlusesse.
  6. Töö jätkamine nägemispuudega inimestele keskhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse omandamise võimaluste edendamisele kaasaaitamiseks.
  7. Abivahendite nimekirja täiendamine ja abivahendite arendamise toetamine sh. eestikeelne kõnesüntees.
  8. Punktkirja oskuse ja kasutamise populariseerimine.
  9. Töö jätkamine nägemispuudega inimeste tööhõive, hariduse ja rehabilitatsiooni võimaluste parandamiseks.
  10. Kaasaaitamine nägemispuudega inimeste huve silmas pidavate ehitusstandardite väljatöötamisel elukeskkonna ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavuse parandamiseks.
  11. Osalemine Balti Komitee, Euroopa Pimedate Liidu ja Maailma Pimedate Liidu töös.
  12. Balti Komitee koostööseminari korraldamine.
  13. Koostöö jätkamine Soome Nägemispuudega Inimeste Keskliidu ja Põhjamaade Komiteega.
  14. Osavõtt Euroopa Pimedate Liidu liesioonikomisjoni tööst.
 2. Avalikustamine ja teavitamine
  1. Kodulehtede ligipääsetavuse alane nõustamine.
  2. Koostöö Eesti Keele Instituudiga programmi "Eesti keeletehnoloogia 2011-2017" projektis "Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides" raames.
  3. Ajakirja "Valguse Kaja" kirjastamine ja sihipärane levitamine.
  4. Kodulehe arendamine ja täiendamine.
  5. Liikmesühingute vaheliste otsesidemete tugevdamine läbi ühisürituste.
  6. Puhkpilliorkestri tegevuse toetamine ja kontsertreisi korraldamine.
  7. Osalemine festivali "Puude taga on inimene" korraldamise töörühmas.
  8. Rahvusvahelise laulukonkursi “Balti Laine” korraldamine.
  9. Koolituse " Aita ennast ise" korraldamine hiljuti nägemise kaotanud inimestele.
  10. Valge kepi päeva tähistamine ja tunnustuse "Aasta tegu 2015" väljaandmine.
  11. Nägemispuudega inimeste toodete märgise väljatöötamine ja avalikkuse teavitamine sellest.
  12. Nägemispuudega inimestele tööd andvate ettevõtete märgise välja töötamine ja avalikkust teavitamine sellest.
 3. Organisatsiooni areng
  1. Liikmesühingute nõustamine organisatsioonilistes küsimustes.
  2. Info kogumine liikmesühingute tegevuse kohta.
  3. Liikmesühingute eestvedajatele suunatud koolituste korraldamine.
  4. Jursu kinnistute haldajaga koostöö nägemispuudega inimeste puhketingimuste parandamiseks
  5. Töö jätkamine organisatsiooni muutmisel kompetentsikeskuseks- 2015.a. on peamiseks töösuunaks nägemispuudega inimeste ligipääsetavuse juhendi väljatöötamine.

 

Kinnitatud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku otsusega 24. märtsil 2015

Kirja suurus