Tegevuskava 2016

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2016. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit lähtub 2016. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest, arengukavast ja tegevuskavast.
Eesti Pimedate Liidu 2016. aasta prioriteet on teavitada nägemispuudega inimesi töövõimereformist.

Tegevuskava 2016. aastal:

 1. Esindamine ja kaitse
  1. Osaleda puuetega inimeste õiguste kaitse strateegia väljatöötamisel ja aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.
  2. Esindada nägemispuudega inimeste huve „Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016–2023” ning puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe ellurakendamisel.
  3. Teha koostööd teiste puudega inimeste organisatsioonide ning fondidega, osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös.
  4. Esitada täiendusi ja parandusi nägemispuudega inimesi puudutavatesse õigusaktidesse.
  5. Jätkata tööd, et aidata nägemispuudega inimeste tööhõive, hariduse ja rehabilitatsiooni võimalusi parandada.
  6. Täiendada abivahendite nimekirja ja toetada abivahendite (sh eestikeelse kõnesünteesi) arendamist.
  7. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.
  8. Aidata nägemispuudega inimeste huve silmas pidavaid ehitusstandardeid välja töötada, et elukeskkonda ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavust parandada, osaleda ligipääsetavuse nõukogu töös.
  9. Osaleda Balti Komitee, Euroopa Pimedate Liidu (sh infovahetuskomisjoni) ja Maailma Pimedate Liidu töös.
  10. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga ja korraldada õppereis Soome.
 2. Avalikustamine ja teavitamine
  1. Nõustada veebilehtede ja mobiilirakenduste loojaid, kuidas muuta need nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks.
  2. Teha Eesti Keele Instituudiga programmi „Eesti keeletehnoloogia 2011–2017” projekti „Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides” raames koostööd.
  3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.
  4. EPLi veebilehte, Facebooki-lehte ja arutelulisti arendada ning täiendada.
  5. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid.
  6. Toetada Puhkpilliorkestri tegevust ja korraldada orkestri kontsertreis.
  7. Osaleda festivalil „Puude taga on inimene”.
  8. Tähistada Valge kepi päeva ja anda välja liidu tunnustus „Aasta tegu 2016”.
 3. Organisatsiooni areng
  1. Nõustada liikmesühinguid organisatsioonilistes küsimustes.
  2. Koguda liikmesühingute tegevuse kohta infot.
  3. Korraldada suvekool ning koolitusi, mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute eestvedajatele.
  4. Teha Jursu kinnistute rentnikuga koostööd, et parandada nägemispuudega inimeste puhketingimusi.
  5. Jätkata tööd, et muuta organisatsioon kompetentsikeskuseks. 2016. aastal on peamine töösuund koostada nägemispuudega inimeste ligipääsetavuse juhend.

Kinnitatud Eesti Pimedate Liidu 11.02.2016 üldkoosoleku otsusega.

Kirja suurus