Tegevuskava 2017

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2017. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit lähtub 2017. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest, arengukavast ja tegevuskavast.
Eesti Pimedate Liidu 2017. aasta prioriteet on nägemispuudega laste ja täiskasvanute haridus.

Tegevuskava 2017. aastal:

 1. Esindamine ja kaitse
  1. Osaleda puuetega inimeste õiguste kaitse strateegia väljatöötamisel ja aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.
  2. Esindada nägemispuudega inimeste huve „Heaolu arengukava 2016–2023” ning puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe ellurakendamisel.
  3. Osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös. Teha koostööd teiste puudega inimeste liitude, ühingute ja sihtasutustega.
  4. Esitada täiendusi ja parandusi nägemispuudega inimesi puudutavatesse õigusaktidesse.
  5. Jätkata tööd, et parandada nägemispuudega inimeste hariduse, rehabilitatsiooni ja tööhõive võimalusi.
  6. Esitada ettepanekuid, kuidas abivahendisüsteemi nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks muuta ja nägemisabivahendite loetelu täiendada.
  7. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.
  8. Esindada nägemispuudega inimeste huve ehitatud keskkonna ligipääsetavust puudutavate normdokumentide väljatöötamisel, et parandada elukeskkonda ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavust. Osaleda ligipääsetavuse nõukogu töös.
  9. Osaleda Põhjamaade Komitee ja Balti Komitee töös. Samuti osaleda Euroopa Pimedate Liidu töös, võõrustada Euroopa Pimedate Liidu euroasjade komisjoni koosolekut.
  10. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga.
 2. Avalikustamine ja teavitamine
  1. Selgitada ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme, tähistada valge kepi päeva ja anda välja tunnustus „Aasta tegu 2017”.
  2. Arendada ning täiendada EPLi veebilehte, Facebooki-lehte ja arutelulisti.
  3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.
  4. Osaleda Baltimaade laulukonkursil „Balti laine”.
  5. Nõustada veebilehtede ja mobiilirakenduste loojaid, kuidas muuta need nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks. Testida riigi ja kohalike omavalitsuste veebitöökeskkondade ligipääsetavust.
  6. Osaleda partnerina projektis, mis muudab XII noorte tantsupeo nägemispuudega noortele ligipääsetavaks.
  7. Juhtida tähelepanu vajadusele muuta eesti keele tekst-kõne-süntesaator nägemispuudega inimeste jaoks ligipääsetavaks.
 3. Organisatsiooni areng
  1. Koguda liikmesühingute tegevuse kohta infot, osaleda nende üritustel ja nõustada neid organisatsioonilistes küsimustes.
  2. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid. Korraldada suvekool ning koolitusi, mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute eestvedajatele. Võtta osa teiste organisatsioonide korraldatavatest EPLi tegevusega seotud koolitustest.
  3. Teha koostööd Ranniku Maja OÜ-ga, et parandada Ranniku Puhkekeskuses nägemispuudega inimeste puhketingimusi.
  4. Jätkata tööd kompetentsikeskuse arendamisel. Pakkuda ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele nõustamisteenuseid, kuidas kujundada keskkond nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks. Täiendada projekteerimisjuhendi „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele” teenuste ja teabe ligipääsetavuse osa.
  5. Arendada Tallinna Laki 7 kinnistut.

 

Kinnitatud Eesti Pimedate Liidu 02.03.17 üldkoosolekul.

Kirja suurus