Tegevuskava 2018

Tegevuskava 2018

MTÜ Eesti Pimedate Liit 2018. aasta tegevuskava

Eesti Pimedate Liit lähtub 2018. aasta tegevuses põhikirjalistest eesmärkidest, arengukavast ja tegevuskavast.

Eesti Pimedate Liidu 2018. aasta prioriteet on ligipääsetavus.

 

Tegevuskava 2018. aastal:

 

  1. Esindamine ja kaitse

 

1.1. Aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.

1.2. Esindada nägemispuudega inimeste huve „Heaolu arengukava 2016–2023” ning puude või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe ellurakendamisel.

1.3. Osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös. Teha koostööd teiste puudega inimeste liitude, ühingute ja sihtasutustega.

1.4. Esitada täiendusi ja parandusi nägemispuudega inimesi puudutavatesse õigusaktidesse.

1.5. Jätkata tööd, et parandada nägemispuudega inimeste hariduse, rehabilitatsiooni ja tööhõive võimalusi.

1.6. Esitada ettepanekuid, kuidas abivahendisüsteemi nägemispuudega inimeste vajadustele vastavaks muuta ja nägemisabivahendite loetelu täiendada.

1.7. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.

1.8. Esindada nägemispuudega inimeste huve ehitatud keskkonna ligipääsetavust puudutavate normdokumentide väljatöötamisel, et parandada elukeskkonda ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavust. Osaleda ligipääsetavuse nõukogu töös.

1.9. Osaleda Põhjamaade Komitee, Balti Komitee ja Euroopa Pimedate Liidu töös.

1.10. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga.

 

  1. Avalikustamine ja teavitamine

 

2.1. Selgitada ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme, tähistada valge kepi päeva ja anda välja tunnustus „Aasta tegu 2018”.

2.2. Arendada ning täiendada EPLi veebilehte, Facebooki-lehte ja arutelulisti.

2.3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.

2.4. Aidata kaasa avaliku sektori veebilehtede ja mobiilirakenduste ligipääsetavust käsitleva direktiivi Eesti õigusruumi ülevõtmisele.

2.5. Juhtida tähelepanu vajadusele muuta eesti keele tekst-kõnesüntesaator nägemispuudega inimeste jaoks kasutatavaks.

 

  1. Organisatsiooni areng

 

3.1. Nõustada liikmesühinguid organisatsioonilistes küsimustes, koguda liikmesühingute tegevuse kohta infot ning osaleda nende üritustel.

3.2. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid. Korraldada suvekool ning koolitusi, mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute eestvedajatele. Võtta osa teiste organisatsioonide korraldatavatest EPLi tegevusega seotud koolitustest.

3.3. Teha koostööd Ranniku Maja OÜga, et parandada Ranniku Puhkekeskuses nägemispuudega inimeste puhketingimusi.

3.4. Jätkata tööd kompetentsikeskuse arendamisel. Pakkuda ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele nõustamisteenuseid, kuidas kujundada ehitatud keskkond ja veebilehed nägemispuudega inimestele ligipääsetavaks. Täiendada projekteerimisjuhendi „Ehitatud keskkonna ligipääsetavus nägemispuudega inimestele” teenuste ja teabe ligipääsetavuse osa.

3.5. Arendada Tallinna Laki 7 kinnistut.

 

Kinnitatud Eesti Pimedate Liidu 22.03.18 üldkoosolekul.

Kirja suurus