Haridus

Põhi- ja gümnaasiumiharidus

Nägemispuudega lastel on võimalik omandada põhi- ja gümnaasiumiharidus nii eri- kui ka tavakoolides. Nägemispuudega õpilastele mõeldud erikoolid on Tartu Emajõe Kool ja Tallinna Heleni Kool. Tavakoolidest on õppinud ja õpib kõige enam pimedaid lapsi Vanalinna Hariduskolleegiumis.

Tartu Emajõe Kool

Vabaduse pst. 9, 51004 Tartu
Tel: 742 3639
e-post: kool@tek.tartu.ee
www.tek.tartu.ee

Tartu Emajõe Kool on riigikool nägemispuudega õpilastele, kus õpib lapsi üle Eesti.
Võimalik on õppida põhikooli riikliku õppekava, gümnaasiumi riikliku õppekava, lihtsustatud riikliku õppekava või toimetuleku riikliku õppekava järgi.

Koolil on õpilaskodu. Töötavad rehabilitatsioonimeeskond ja õppenõustamiskeskus. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse nägemispuudega lastele ja ka täiskasvanutele. Kool koordineerib õppematerjalide kohandamist pimedatele ja vaegnägemisega õpilastele üle Eesti.

Nõustamiskeskuse töösuunad on:

 • Tavakoolides õppivate nägemispuudega laste, nende õpetajate ja perede nõustamine
 • Nägemispuudega väikelaste vanemate nõustamine

 

Tallinna Heleni Kool

Ehte 7, 10318 Tallinn
Tel: 605 5490
e-post: info@helen.edu.ee
www.helen.edu.ee

Tallinna Heleni Kool on munitsipaalkool, mis teenindab kuulmispuudega ja nägemispuudega ning liitmeelepuudega lapsi Tallinnast ja võimalusel kogu Eestist.
Koolil on õpilaskodu. Töötavad nägemispuudega laste rühmadega lasteaed ja pimedate nõustamiskeskus.

Pimedate nõustamiskeskuse töösuunad on:

 • Tavakoolides õppivate nägemispuudega laste tugiõpe, mille käigus omandatakse õppetööd ja igapäevast toimetulekut lihtsustavaid spetsiifilisi oskusi ning saadakse toetust tavakoolides õpetatavatele teemadele
 • Õpioskuste ja -tehnikate kujundamine – punktkiri, koolis kasutatavate abivahendite kasutamise õpetus
 • Nägemispuudega laste ettevalmistamine lõimumiseks tavakoolidesse
 • Tugiõpetajate nõustamine ja juhendamine
 • Tavakoolides õppivate pimedate laste õppematerjalide valmistamise nõustamine
 • Lapsevanemate nõustamine

 

Kõrgharidus

Erivajadustega üliõpilastel, sh. nägemispuudega üliõpilastel, on Sihtasutuse Archimedes programmi Primus raames võimalik taotleda stipendiumi erivajadusest tingitud ning õpingutega seotud lisakulude katteks. Stipendiumi saab taotleda perioodiliste tugiteenuste (nt. isiklik abistaja, invatransport) ning ühekordsete või ebaregulaarsete teenuste eest tasumiseks.

Puuetega inimeste toetusi, tugiteenuseid ja abivahendeid, mida esmajärjekorras rahastatakse Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Haigekassa või kohaliku omavalitsuse eelarvest, tuleks taotleda sealt.

Stipendiumi saab taotleda kaks korda aastas – septembris ja veebruaris. Kõrgkooli komisjon vaatab taotluse läbi ja edastab hinnangu Primusele. Primuse stipendiumikomisjon otsustab saajad ja lõplikud määrad. Stipendiumisaajaga sõlmitakse leping ning summa kantakse üliõpilase pangaarvele.

Primuse stipendiumi saavad taotleda programmi partnerkõrgkoolide üliõpilased.

Stipendiumikomisjon lähtub otsuse tegemisel üliõpilase taotletud summast, programmi Primus erivajadustega õppijatele tugiteenuste osutamise korras kehtestatud piirmääradest erinevate teenuseliikide ja õppekoormuse kohta ning programmi Primus eelarvevõimalustest.

Kehtestatud piirmäärad järgmised:

 • transport – kuni 95 eurot kuus;
 • isikliku abistaja teenus – kuni 95 eurot kuus;
 • õppematerjali paljundamine – kuni 30 eurot kuus.

Piirmäära raames tuleb lähtuda tegelikust prognoositavast teenuse vajadusest, mis võib olla ka piirmäärast väiksem. Taotluse põhjenduses tuleb selgitada teenuse vajadust (spetsialisti tõend) ning täpsustada teenuse maht ja hind, et selle põhjal oleks võimalik otsustada toetuse määra.

Üliõpilane korraldab vajaliku teenuse (transporditeenus, isikliku abistaja teenus, paljundusteenus) saamise ise. Stipendiumi kasutamise kohta ei ole vaja esitada kuludokumente, v.a. viipekeeletõlke teenus.

Info erivajadustega üliõpilaste tugiteenustest:
http://primus.archimedes.ee/erivajadusega-oppija

Erivajadustega üliõpilaste nõustamine:

Tallinna Tehnikaülikoolis:
www.ttu.ee/tudengile/noustamine/erivajadustega-uliopilastele/

Tallinna Ülikoolis
http://www.tlu.ee/et/career/erivajadusega-oppija

Tartu Ülikoolis
http://www.ut.ee/et/oppimine/uliopilasele/noustamine/erivajadused

Kirja suurus