Toetused ja soodustused

Sotsiaaltoetused

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise eesmärk on toetada puuetega inimeste iseseisvat toimetulekut, sotsiaalset lõimumist ja võrdseid võimalusi. Neid toetusi maksab Sotsiaalkindlustusamet. Ülevaate toetustest ja nende summadest leiate Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

Sõidusoodustused

Ühistranspordiseaduse § 34 sätestab, et riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses on vedaja kohustatud tasuta vedama:

  • last, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks,
  • last, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud,
  • puudega kuni 16-aastast isikut,
  • sügava puudega 16-aastast ja vanemat isikut,
  • raske nägemispuudega isikut,
  • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjat või puudega isikut saatvat juht- või abikoera.

Seaduse § 32 lõike 3 kohaselt saab isiku puudest tuleneva sõidusoodustuse olemasolu tõendada vaid: 1) riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel väljastatud pensionitunnistusega, millele on märgitud andmed puude raskusastme ja puude tähtaja kohta; 2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 alusel väljastatud puudega isiku kaardiga; 3) raske nägemispuudega isiku puhul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud tõendiga.