Rehabilitatsioon

Rehabilitatsioon jaguneb sotsiaalseks ja tööalaseks rehabilitatsiooniks.

Sotsiaalne rehabilitatsioon

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on sotsiaalteenus, mis on mõeldud puudega või piiratud töövõimega inimese toetamiseks igapäevaeluga toimetulekul. Eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. Selle teenuse kaudu õpivad inimene ja pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadustega igapäevaselt hakkama saada. Teenuse osutamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. Juhul, kui teenuse vajaduse hindamisel selgub, et inimene vajab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, siis võtab sotsiaalkindlustusamet inimeselt teenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ehk suunab teenusele.

Teenusele suunamist võivad taotleda:

 • alla 16-aastased puudega lapsed
 • alla 18-aastased lapsed, kelle kohalik omavalitsus on tunnistanud abivajavaks lapseks lastekaitseseaduse tähenduses ja andnud hinnangu tema suunamise vajaduse kohta. Abivajavaks tunnistatud lapsel ei pea olema tuvastatud puuet.
 • vähemalt 16-aastasel noorel, kes omandab põhiharidust hooldusõppes riikliku õppekava alusel. See õigus ei laiene lihtsustatud õppekava või toimetuleku õppekava alusel õppivale noorele
 • osalise töövõimega või puudega või töövõime kaotuse protsendiga või invaliidsusgrupiga tööealised inimesed, kes ei ole töövaldkonnas aktiivsed, st kes ei tööta, ei õpi ega ole Töötukassas töötuna arvele võetud
 • puuduva töövõimega tööealised inimesed. Nemad saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust taotleda ka siis, kui nad töötavad või õpivad või on Töötukassas töötuna arvele võetud
 • ennetähtaegse vanaduspensioni saajad, kellel on puue
 • vanaduspensioni ootel oleva päästeteenistuja toetuse saajad, kellel on puue
 • vanaduspensioniealised puudega inimesed

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi. Teenuse osutamist korraldab Eesti Töötukassa. Tööalast rehabilitatsiooni pakutakse inimestele, kellel on täidetud kõik järgmised tingimused:

 • nad on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga)
 • neil on tuvastatud vähenenud töövõime (puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime)
 • nad on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või otsivad tööd (on registreeritud töötud)

Kõigile puuduva töövõimega (sh töötavatele, õppivatele ja töötuna registreeritutele) inimestele osutatakse vaid sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, mida saab taotleda Sotsiaalkindlustusametist.

Nägemispuudega inimestele annab parimaid tulemusi rehabilitatsioon puudespetsiifilistes rehabilitatsiooniasutustes. Need on: