Projekt Minu Enda Elu

 

 

Eesti Pimedate Liidu ja Soome Nägemispuudega Inimeste Liidu koostööprojekt

MOL – My Own Life / Minu enda elu

 

Koostööprojekti eesmärgiks on toetada Eesti ja Soome nägemispuudega noorte, vanuses 18 – 25 aastat, iseseisvust ja kaasatust ühiskonda.

Projekti elluviimist toetab Interregi Kesk-Läänemere programm 2014-2020 ja projekt kestab 01.09.2020 kuni 31.08.2022.

 

Eestis ja Soomes on paljud nägemispuudega noored ühiskonnas nähtamatud ja elavad eraldatud elu, nende haridustase on madalam ja töötuse määr kõrgem. Sageli elavad nad koos vanematega ka täiskasvanueas.

 

Selle projekti eesmärk on leida uusi viise, et parandada nägemispuudega noorte iseseisvust, toimetulekut ja elukorraldust. Nende muudatuste abil loodame edendada iseseisvat elu, õppimist, töötamist ja üldist kaasamist ühiskonda. Nende eesmärkide saavutamiseks peame võrdlema mõlema riigi olukorda ja leidma mudelid nägemispuudega noorteni jõudmiseks. Kuna nägemispuudega noored on eriline vähemus, on oluline kasutada ja jagada mõlema riigi selle sihtrühmaga töötades saadud kogemusi

Nii Eestis kui ka Soomes on nägemispuudega noorte olukord tugevalt polariseeritud: kui enamus nägemispuudega noortest on hädas, on väike vähemus, kellel läheb erakordselt hästi. Selle vähemuse abil püüame välja selgitada, millised on nägemispuudega noorte ees seisavad takistused, mis raskendavad õppimist ja töötamist, ning uurime tegureid, mis muudavad iseseisva eluga alustamise keeruliseks, ning püüame leida võimalusi nende takistuste ületamiseks. Selle projekti eesmärgi saavutamiseks korraldame töötubasid sihtgrupile ja nende vanematele. Need töötoad koosnevad vastastikustest tugigruppidest ning spetsialistide ja mentorite juhendamisest, mille eesmärk on pakkuda konkreetset abi ja lahendusi eraldatust põhjustavatele probleemidele. Nendest töötubadest saadud kogemused ja ideed aitavad meil mõlemas riigis pakkuda paremaid teenuseid nägemispuudega noortele. Selle projekti lõpus koostame veebijuhendi, mis pakub tuge ja teavet noortele, nende vanematele ja nägemispuudega noortega töötavatele spetsialistidele väljaspool meie organisatsiooni.

Projekti eestvedajad on Mari Sepp ja Jakob Rosin.

Mentoritena jagavad oma kogemusi ja teadmisi Elisabeth Egel, Maarja-Liisa Orgmets ja Jakob Rosin.

Projekti on kaasatud 3 rehabilitoloogi – Janne Jerva, Anne Kõiv ja Merike Kaljujärv.

Projekti raames on valminud juhendmaterjal noortele, sotsiaalvaldkonna töötajatele ning lapsevanematele, tagamaks noortele võrdsed võimalused.

 

Interregi logo. Sinipunane maakera kujutis, millel on ümber sinine ring   Kuldsed ringikujuliselt paigutatud tähed sinisel taustal.