Põhikiri

MTÜ Eesti Pimedate Liit põhikiri

I. ÜLDSÄTTED

1.1. Eesti Pimedate Liit (edaspidi liit) on mittetulundusühing, mille liikmeks võivad olla nägemispuudega inimestega tegelevad juriidilised isikud.

1.2. Liit on Eesti Pimedate Ühingu õigusjärglane.

1.3. Liidu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.

1.4. Liidu ingliskeelne nimetus on Estonian Blind Union.

1.5. Liit on eraõiguslik juriidiline isik.

1.6. Liidu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

1.7. Liit juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, muudest õigusaktidest, liidu põhikirjast, arengukavast ja tegevuskavast.

II. EESMÄRK

2.1. Liidu eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada nägemispuudega inimesi riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.

2.2. Eesmärgi saavutamiseks liit muu hulgas:

2.2.1. osaleb nägemispuudega inimeste huve arvestavate õigusaktide väljatöötamisel;

2.2.2. teeb koostööd teiste puuetega inimeste ühendustega;

2.2.3. korraldab liikmete eestvedajatele koolitusi ja üritusi;

2.2.4. annab välja trükiseid ja teabematerjale;

2.2.5. määrab ja maksab võimalusel stipendiume ning toetusi;

2.2.6. osutab teenuseid ja arendab muud tegevust.

III. LIIKMEKS VASTUVÕTMISE, VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1. Liidu liikmeks võivad astuda nägemispuudega inimestega tegelevad juriidilised isikud, kelle eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve ning kes täidavad liidu põhikirja nõudeid.

3.2. Liikmeks astumiseks esitab taotleja juhatusele kirjaliku avalduse, põhikirja ja registrikaardi. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühe kuu jooksul.

3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.4. Liidust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse, mille alusel kustutab juhatus soovija liikmete nimekirjast.

3.5. Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

3.5.1. ei täida põhikirjast tulenevaid nõudeid;

3.5.2. ei tasu liikmemaksu üldkoosoleku kehtestatud korras.

3.6. Juhatuse poolt välja arvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval üldkoosolekul.

IV. LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Liikmel on õigus:

4.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

4.1.2. olla esindatud valimisel kõikidesse liidu juht- ja kontrollorganitesse oma liikmete kaudu;

4.1.3. osaleda liidu tegevuses ja üritustel;

4.1.4. esitada liidu juhtorganitele liidu tegevuse kohta ettepanekuid ja arupärimisi;

4.1.5. taotleda liidult toetust ja abi oma eesmärkide saavutamiseks;

4.1.6. saada teavet liidu tegevuse ja projektide kohta, mille liit on algatanud või milles liit osaleb;

4.1.7. pöörduda üldkoosoleku poole liikme ja liidu vahelise vaidluse lahendamiseks;

4.1.8. olla esindatud üldkoosolekul ühe esindajaga oma liikmete hulgast või volitada end esindama teist liidu liiget;

4.1.9. liidust välja astuda.

4.2. Liige on kohustatud:

4.2.1. teatama juhatusele oma registriandmed ja aadressi, nende muutumisest teatama hiljemalt ühe kuu jooksul pärast muudatuste tegemist;

4.2.2. järgima liidu tegevuses osalemisel põhikirja ja täitma juhtorganite otsuseid, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide ja liidu põhikirjaga;

4.2.3. tasuma 1. juuliks iga-aastase liikmemaksu;

4.2.4. edastama liidule andmed oma liikmete arvestuse kohta vastavalt seaduslikele nõudmistele.

V. VARA

5.1. Liit võib oma põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks kasutada palgalist tööjõudu, asutada mittetulundusühinguid, sihtasutusi, äriühinguid, omada aktsiaid ja osasid teistes äriühingutes, omada kinnis- ja vallasvara ning teha nendega seaduslikke tehinguid.

5.2. Kinnisvara ja registrisse kantud vallasvara võõrandamise ning omandamise otsustab üldkoosolek.

5.3. Kinnisvara või registrisse kantud vallasvara võib võõrandada või piiratud asjaõigusega koormata ainult üldkoosoleku kehtestatud tingimustel.

VI. ÜLDKOOSOLEK

6.1. Liidu kõrgeim organ on liikmete üldkoosolek.

6.2. Igal liikmel on üldkoosolekul üks hääl.

6.3. Üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse otsusega majandusaasta aruande kinnitamiseks,

vähemalt 1/10 liikmete kirjalikult põhjendatud nõudmise korral ja muudel juhtudel, kui liidu huvid seda nõuavad.

6.4. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra ning esitab arutusele tulevad materjalid vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku algust e-posti või kirja teel.

6.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb 1/2 liikmetest.

6.6. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul, kuid mitte varem kui ühe nädala pärast uuesti kokku sama päevakorraga üldkoosoleku, mis on pädev vastu võtma otsuseid, olenemata kohale tulnud liikmete arvust.

6.7. Üldkoosoleku pädevuses on:

6.7.1. eesmärgi muutmine;

6.7.2. põhikirja muutmine;

6.7.3. arengukava kinnitamine;

6.7.4. liikme sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse ja tasumise korra määramine;

6.7.5. juhatuse liikmete valimine;

6.7.6. revisjonikomisjoni liikmete valimine;

6.7.8. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.7.9. audiitorkontrolli määramine;

6.7.10. kinnisvara piiratud asjaõigusega koormamise üle otsustamine ning tingimuste määramine;

6.7.11. nõusoleku andmine üüri- ja rendilepingute sõlmimiseks, mille kehtivus on 15 ja enam aastat;

6.7.12. äriühingute asutamine, aktsiate ja osade omandamine ning võõrandamine;

6.7.13. kinnisvara ja registrisse kantud vallasvara võõrandamine ning omandamine;

6.7.14. juht- või kontrollorgani liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes liidu esindaja määramine;

6.7.15. ühinemise, jagunemise, lõpetamise ning likvideerimise korra otsustamine;

6.7.16. vajadusel muude küsimuste otsustamine, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

6.8. Eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Eesmärgi muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

6.9. Põhikirja muutmiseks on vajalik üle 2/3 üldkoosolekul osalevate liikmete nõusolek.

6.10. Üldkoosoleku teised otsused võetakse vastu, kui nende poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.

6.11. Juhatusest või revisjonikomisjonist väljalangenud või tagasikutsutud liikme asemele määrab üldkoosolek valimise teel uue liikme, kelle volitused algavad kohe pärast määramist.

VII. JUHATUS

7.1. Üldkoosolekutevahelisel ajal juhib liidu tegevust juhatus.

7.2. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 5 ning maksimaalne arv 9. Juhatuse määrab valimise teel ametisse üldkoosolek 4 aastaks.

7.3. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

7.4. Juhatuse liikmele võib maksta tema ülesannetele ja liidu majanduslikule olukorrale vastavat tasu, mille suuruse ja maksmise korra määrab juhatus. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike, juhatusega eelnevalt kooskõlastatud kulutuste hüvitamist.

7.5. Juhatuse pädevuses on:

7.5.1. liidu tegevuse korraldamine;

7.5.2. tegevuskava kinnitamine ja kinnitatud tegevuskava täitmise jälgimine;

7.5.3. eelarve kinnitamine ja kinnitatud eelarve täitmise jälgimine;

7.5.4. majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule;

7.5.5. liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;

7.5.6. liikmete arvestuse pidamine;

7.5.7. juhatuse liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe valimine;

7.5.8. üldkoosoleku toimumise aja ja koha määramine ning üldkoosoleku päevakorra esitamine;

7.5.9. liidu esindamine välissuhetes selleks volitatud isikute kaudu;

7.5.10. esindajate määramine teiste juriidiliste isikute juht- või kontrollorganitesse;

7.5.11. liidu tegevuseks vajalike komisjonide ja töörühmade moodustamine;

7.5.12. juhatuse liikmega käsunduslepingu sõlmimine, palgaliste töötajate koosseisu kinnitamine ja esimehe poolt nendega sõlmitud tööalaste lepingute kooskõlastamine;

7.5.13. tunnustuste, tänukirjade ja meenete väljaandmine;

7.5.14. nõusoleku andmine üüri- ja rendilepingute sõlmimiseks, mille kehtivus on alla 15 aasta;

7.5.15. mittetulundusühingute ja sihtasutuste asutamine ning mittetulundusühingutes liidu liikmelisuse otsustamine;

7.5.16. muud seadusest tulenevad õigustoimingud.

7.6. Juhatuse liikmetel, v.a juhatuse esimehel, on õigus esindada liitu õigustoimingutes vähemalt kahekesi koos.

VIII. ESIMEES

8.1. Juhatuse esimehe, kes on juhatuse liige, määrab juhatus valimise teel. Juhatuse esimehe töö on tasustatav. Töötasu suuruse määrab juhatus.

8.2. Esimees:

8.2.1. korraldab juhatuse tööd;

8.2.2. esindab liitu õigustoimingutes üksinda ilma volitusteta;

8.2.3. annab volikirju;

8.2.4. omab liidu nimel allkirjaõigust;

8.2.5. annab välja käskkirju, korraldusi ja juhendeid;

8.2.6. sõlmib, muudab ja lõpetab liidu nimel lepinguid;

8.2.7. käsutab kooskõlas põhikirjaga ja üldkoosoleku otsustega liidu vara kinnitatud eelarve piirides;

8.2.8. annab oma tegevusest aru juhatusele;

8.2.9. vastutab oma tegevuse eest seadustes sätestatud korras.

IX. REVISJONIKOMISJON

9.1. Revisjonikomisjon on sõltumatu kontrollorgan, mille tegevuskulud kaetakse liidu eelarvest.

9.2. Revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab üldkoosolek.

9.3. Revisjonikomisjoni liikmed määrab üldkoosolek valimise teel 4 aastaks.

9.4. Revisjonikomisjoni liikmeteks ei saa olla liidu juhatuse liikmed, palgalised töötajad ega raamatupidaja.

9.5. Revisjonikomisjon:

9.5.1. valib oma liikmete hulgast esimehe;

9.5.2. kontrollib liidu tegevuse vastavust Eesti Vabariigi seadustele ja liidu põhikirjale;

9.5.3. kontrollib vähemalt üks kord aastas liidu finants- ja majandustegevust, rahaliste vahendite ja vara seadus- ning sihipärast kasutamist;

9.5.4. esitab üldkoosolekule revisjonikomisjoni arvamuse.

X. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LÕPETAMINE

10.1. Liidu ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.

10.2. Liidu ühinemiseks, jagunemiseks või lõpetamiseks on vaja kõigi liikmete esindatust üldkoosolekul ja otsuse vastuvõtmist kõigi liikmete poolthäältega.

10.3. Liidu likvideerijateks on üldkoosoleku määratud isikud.

10.4. Liidu lõpetamisel antakse liidu vara pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist samalaadset tegevust jätkavale organisatsioonile, mis kuulub tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja, või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

Muudetud Eesti Pimedate Liidu üldkoosoleku 22.03.2018 otsusega.