Digiligipääsetavuse esimese aruandlusperioodi tulemused

25. märts 2022

2016. aasta oktoobris välja antud Euroopa Liidu digiligipääsetavuse direktiivi kohaselt peavad kõikide ELi riikide valitsusasutused tagama, et nende veebisaidid ja mobiilirakendused oleksid 2021. aasta juuniks kättesaadavad ka puuetega inimestele. ELi riigid peavad igal aastal jälgima oma digitaalsete vahendite juurdepääsetavust ja esitama ELile iga kolme aasta tagant selle kohta aruande. Mullu detsembris lõppeski esimene aruandlusperiood.

Tulemused

Järelevalve käigus tehtud enam kui 800 põhjalikust veebisaidi auditist ainult neli olid täielikult juurdepääsetavad (st vastasid täielikult standardile EN 301 549 ja WCAG 2.1 A + AA tasemele).

Mobiilirakenduste puhul oli olukord veidi parem: 286-st testitud rakendusest kaheksa olid täielikult juurdepääsetavad.

Küll aga oli parem olukord info edastamisega veebisaidil või rakenduses selle ligipääsetavuse kohta. Eelkõige paistsid selles vallas silma Taani, Suurbritannia ja Holland.

Seega on arenguruumi veel palju. Kuigi Euroopa digiligipääsetavuse direktiivis on kirja pandud punktid, mis toovad välja olulised aspektid ligipääsetavuse kohta, ei saa riikide tulemusi kuigi palju omavahel võrrelda, kuna tulmused on erinevad ja kõik riigid oma tulemusi ei kvantifitseerinud. Selgus, et standardit oleks vaja ühtsete mõõdikute osas täiendada.

Eestis teostas järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Allikad:

https://www.deque.com/blog/eu-runs-worlds-largest-accessibility-test/

https://ttja.ee/eraklient/tarbija-oigused/kaubandus-teenused/digiligipaasetavuse-tagamine