Eesti Pimedate Liit ootab 15. septembriks ettepanekuid tunnustuse „Aasta tegu 2021“ määramiseks

16. august 2021

Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on alates eelmise aasta 15. septembrist tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud üleriigiliselt olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele, rehabilitatsiooni, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning ühiskonnas tuntuse suurendamisele.
Tunnustus on meene ja EPLi tänukiri.
Kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid ja asutused.
Kandidaatide kohta esitatakse EPLi juhatusele kirjalik taotlus koos põhjendusega.
Taotlus saadetakse EPLi e-posti aadressile epl@pimedateliit.ee või postiaadressile Raua 1, 10124 Tallinn.

Taotluses peavad olema märgitud kandidaadi nimi, esiletõstmist vääriva teo lühikirjeldus ja ettepaneku tegija nimi, kontaktandmed ning allkiri. Tunnustuse andmise otsustab EPLi juhatus.
Tunnustust ei anta organisatsioonidele, mis on loodud ja tegutsevad nägemispuudega inimeste heaks, ega EPL liikmete liikmetele. Tunnustuse saajate arv on maksimaalselt 5. Põhjendatud kaalutlustel võib EPLi juhatus jätta Tunnustuse välja andmata.
Tunnustus antakse üle 15. oktoobri – valge kepi päeva – paiku toimuval pidulikul üritusel, kui ei lepita kokku teisiti.