Eesti Pimedate liit ootab ettepanekuid tunnustuse Aasta Tegu 2020 välja andmiseks

29. august 2020

Eesti Pimedate Liit ootab 15. septembriks ettepanekuid tunnustuse „Aasta tegu 2020“ määramiseks.

Tunnustuse eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on alates eelmise aasta 15. septembrist tööalase või ühiskondliku tegevusega andnud üleriigiliselt olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele, rehabilitatsiooni, hariduse, kultuuri ja spordi edendamisele ning ühiskonnas tuntuse suurendamisele.

Tunnustus on meene ja EPL tänukiri.

Kandidaate võivad esitada üksikisikud, organisatsioonid ja asutused.

Kandidaatide kohta esitatakse EPL juhatusele kirjalik taotlus koos põhjendusega.

Taotlus saadetakse EPL e-posti aadressile epl@pimedateliit.ee või postiaadressile Raua 1, 10124 Tallinn.

Taotluses peavad olema märgitud kandidaadi nimi, esiletõstmist vääriva teo lühikirjeldus ja ettepaneku tegija nimi, kontaktandmed ning allkiri.

Tunnustuse andmise otsustab EPL juhatus.

Tunnustust ei anta organisatsioonidele, mis on loodud ja tegutsevad nägemispuudega inimeste heaks, ega EPL liikmete liikmetele. 

Tunnustuse saajate arv on maksimaalselt 5.

Põhjendatud kaalutlustel võib EPL juhatus jätta Tunnustuse välja andmata.

Tunnustus antakse üle 15. oktoobri – valge kepi päeva – paiku toimuval pidulikul üritusel, kui ei lepita kokku teisiti.