Olulisemad sotsiaalteemad värskes koalitsioonilepingus on erivajadusega laste tugisüsteem ja ligipääsetavus

24. jaanuar 2021

Hiljuti sai avalikuks Keskerakonna ja Reformierakonna valitsuskoalitsiooni lepe, kuhu ka Eesti Pimedate Liit omapoolse sisendi andis. Avalikustati ka uute ministrite loetelu.Sotsiaalministriks jääb endiselt Keskerakondlane Tanel Kiik, kelle kõrvale astub Reformierakonna ridadest sotsiaalkaitse ministri rolli Signe Riisalo.

Toome siinkohal ära punktid koalitsioonileppest, mis esmapilgul võiksid sotsiaalvaldkonda, eriti nägemispuudega inimeste valdkonda puudutada.

Üldiselt paistavad välja soovid reformida tervishoiusüsteemi rohkem personaalsemaks, soov algatada erivajadustega laste tugisüsteemi, plaan on käivitada reform selle tõhustamiseks. Mainitakse ka erivajadustega inimeste haridust, just alusharidust ning eluhoonete ligipääsetavust. Ligipääsetavus leiab mainimist ka valdkondade üleselt ning spordi ja tervishoiu vallas.

Koalitsioonileppe täisteksti leiab ERR-i portaalist.

Üldpõhimõtted

Üldpõhimõtete loetelus mainitakse nii ligipääsetavust kui ka sotsiaalvaldkonda. Muuhulgas:

 • Peame oluliseks sotsiaalse, majandusliku ja piirkondliku ebavõrdsuse vähendamist ning iga inimese tervise ja heaolu edendamist.  
 • Seisame kõigi Eestimaa inimeste, kaasa arvatud vähemuste õiguste eest ning austame eraelu puutumatust.  
 • Peame oluliseks avatud, faktipõhist inforuumi ja arutelukeskkonda, mis on kõigile ühiskonnagruppidele võrdsetel alustel ligipääsetav.

Tervishoid

Uus koalitsioon plaanib tervishoiureformi, mis muudaks meie tervishoiusüsteemi inimkesksemaks, mille eesmärgiks oleks tervise ja töövõime kiirem taastumien.

Sotsiaalne turvalisus

Viimasel ajal on palju muret kostnud ses osas, et riik on paljude sotsiaalteenuste täitmise kohustuse andnud kohalikele omavalitsustele, mis sellega alati erinevatel põhjustel toime ei tule. Uus koalitsioon lubab riiki siin toetada, öeldes:

 • Parandame sotsiaal-, haridus- ja tervishoiuvaldkonna koostööd ning lõimitud teenuste osutamist. Tõstame kohalike omavalitsuste suutlikkust inimeste vajaduspõhiseks abistamiseks elukoha lähedal ja soodustame omavalitsuste koostööd.

Sotsiaalkaitse teemapunktist leiab veel järgmist:

 • Korrastame pikaajalise hoolduse süsteemi eesmärgiga ennetada ja vähendada pikaajalise hoolduse vajadust, leevendada lähedaste hoolduskoormust ning toetada koduteenuste pakkumist. Analüüsime alternatiivseid rahastusmudeleid (sh hoolduskindlustus) inimeste omaosaluse vähendamiseks ja teenuste kättesaadavuse tõstmiseks.
 • Käivitame erivajadusega laste tugisüsteemi reformi, eesmärgiga tagada lastele kiirem, tulemuslikum ja terviklikum abi.

Taristu ja kaasaaegsed ühendused

Taristu teemavaldkonna alt vaatab vastu üks huvipakkuvam punkt, mis kõneleb ligipääsetavusest. Nimelt:

 • Peame vajalikuks, et uute kortermajade ja muu taristu rajamisel tagatakse ligipääsetavus kõigile ühiskonnagruppidele. 

Tööjõud – kõrge hõive, paindlikud töösuhted ja kontrollitud ränne  

Oodatult leiavad siin punktis mainimist vähenenud töövõimega inimesed, küll üsnagi lakooniliselt:

 • Toetame vähenenud töövõimega inimeste suuremat kaasamist tööturule. 

Haridus

Ehkki ka siin on lausestus üsna avatud, võib uuelt koalitsioonilt oodata arengut ka kaasavas hariduses. Muuhulgas leiab koalitsioonileppest järgmised punktid:

 •  Muudame haridussüsteemi õppijast lähtuvaks ja paindlikuks. Õpivõimalused peavad olema valikurohked ja kättesaadavad ning haridussüsteem võimaldama sujuvat liikumist haridustasemete ja -liikide vahel.
 • Toetame terviklähenemist haridusliku erivajadusega õppijate toetamiseks ja erinevate tugiteenuste pakkumiseks. Pöörame eritähelepanu alusharidusele, tagamaks erivajaduste võimalikult varajast märkamist ja tuge. Loome koolides talendi- ja õpisõbraliku keskkonna. 

Rahvastiku ja perepoliitika

Selle teemavaldkonna alt leiame lubaduse arendada ligipääsetavust kõigis valdkondakdes.

 • Parandame elukeskkonna, teenuste ja toodete ligipääsetavust kõigi valdkondade üleselt.

Kultuur ja Sport

Ehkki kultuuri poolelt ligipääsetavuse osas lubadusi ei paista, võib arenguid oodata spordi ja tervislikkuse vallast. Nimelt ütleb koalitsioonilepe:

 • Edendame erivajadustega inimeste sportimis- ja liikumisvõimalusi ning ligipääsetavust. 

Tasakaalus Eesti

Selles peatükis käsitletakse peamiselt põllumajandusega seotud teemasid, kuid ühe lause, mis loodetavasti vähemalt kaudselt ligipääsetavust puudutab leiab siit ikkagi. Nimelt:

 • Koostame kvaliteetse elukeskkonna arengukava lähtudes kvaliteetse avaliku ruumi aluspõhimõtetest. 

Tõhus ja kaasav riigivalitsemine.

Selles peatükis lubatakse muuhulgas, et nn. kolmanda sektori esindusorganisatsioonide, kuhu hulka kuulub ka Eesti Pimedate Liit, arvamust püütakse enam arvestada ja meid otsustustesse ka kaasata. Jääb üle vaid loota, et nii ka on.

 • Suurendame vabasektorit puudutavate otsuste tegemisel nende esindusorganisatsioonide kaasamist ja inimeste õigusalast teadlikkust. 

Kokkuvõtteks:

Ülal toodud väljavõtted ei ole kindlasti mitte täielikud ning nende eesmärk ei ole väita, et teistes teemades erivajadustega inimeste huve ei arvestataks.