Kirjalik enampakkumine kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega

20. veebruar 2024

Eesti Pimedate Liit MTÜ (edaspidi EPL) juhatus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise kinnisasjade koormamiseks hoonestusõigusega EPL-ile kuuluval kahel kinnistul, mille esemeks on alljärgnevalt nimetatud kinnistud koos selleks oluliste osadega ja päraldistega:
1. Kinnistu suurusega 2,28 hektarit, katastritunnus 67401:006:1480, asukoht Puhkebaasi, Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond. Kinnistul asuvad hooned (lisatud ehitusregistri kood): peamaja (105010907), puhkemaja 2 (105010908), puhkemaja 4 (105010910), puhkemaja 6 (105010912),  puhkemaja 7 (105010913), saun (105010914), kuur (105010915), pumbamaja (105010917), 2 lagunenud hoone vundamendid (105010909, 105010911). (edaspidi nimetatud kinnistu nr 1)
2. Kinnistu suurusega 1,11 hektarit, katastritunnus 67401:006:1490, asukoht Roosi tee 9, Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond. Kinnistul asub paadikuur (120552766). (edaspidi nimetatud kinnistu nr 2)
Kinnistud ei ole koormatud hüpoteekidega ega lepinguliste kohustustega. Kõik piirangud sisalduvad ja on vaadeldavad e-infosüsteemis ja Riiklikus Ehitisregistris.

Põhitingimused (täpsustuvad sõlmitavas Lepingus):
Hoonestusõiguse tähtaeg on 20 aastat. Tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast. Hoonestusõigused saavad koormama kogu Lepingu eset.

Hoonestaja ei tasu hoonestusõiguse lepingu ajal EPL-ile hoonestusõiguse tasu. Hoonestusõiguse lepingu lõppedes lähevad Hoonestaja poolt renoveeritud/ehitatud hooned, rajatised ja tehnovõrgud jms Lepingus ja selle lisades nimetatud investeeringud tasuta üle EPL-ile.
Iga kahe aasta järel alates Hoonestaja hoonestusõiguse tekkimisest inventeeritakse EPL-i poolt Hoonestaja poolt teostatut: hoone(te) ehitamist, renoveerimist, projekteerimist, lammutamist, heakorrastamist ja nende vastavust Lepingus sisalduvale tähtaegsusele, milles koostatakse ja  allkirjastatakse kahepoolne asjakohane akt.

Kui EPL otsustab Lepingu lõppemisel kinnistu müüa, on eelisostuõigus Hoonestajal.

Lepingu lõppemisel on Hoonestajal võimalik Lepinguliste nõuete täitmisel jätkata hoonete haldamisega ja sõlmida kinnistu (te) kasutamise Leping EPL-iga, milles tingimused lepitakse kokku läbirääkimiste teel kirjalikult.
Kui Hoonestaja soovib teha pakkumise mõlema kinnistu kohta, siis tuleb pakkumised esitada mõlema kinnistu kohta ja arvestada, et EPL hindab pakkumisi kinnistute kohta eraldi.
Kinnistule nr 2 seatakse tingimuseks võimaldada Kinnistu nr 1 haldajal ja külastajatel kasutada kinnistut jalgsi ligipääsuks mereni ja viibida rannaalal.

Parima pakkuja kinnitamisel võetakse EPL-i poolt arvesse pakkujale esitatud nõuete täitmist, tegevust viimase kolme aasta jooksul, planeeritavate investeeringute maksumust, katteallikaid, teostatavate kapitaalmahutuste hulka, planeeritavat hoonete kasutamise sihtotstarvet, EPL-ile ja tema liikmetele pakutavat allahindlust loodavate teenuste kasutamisel. Eelistatud sihtotstarbeks on turistidele pakutavad puhkamisvõimalused sh majutuskohtade loomine, seminaride ja koosolekute korraldamise võimalused.

Pakkumised peavad olema laekunud EPL-ile hiljemalt 19. aprilliks 2024 kl 18.00 aadressile epl@pimedateliit.ee.

Pakkujale esitatavad nõuded:
– pakkuja peab olema olnud tegev viimase kolme aasta jooksul, maksevõimeline, tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust, mille kohta peab pakkuja andma kinnituse;
– pakkuja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, mille kohta peab pakkuja esitama Maksu- ja Tolliameti või asukohamaa samaväärse asutuse tõendi seisuga mitte varem kui 15 kalendripäeva enne pakkumise esitamise tähtpäeva.

Pakkumine peab olema esitatud eesti keeles ja sisaldama järgmisi andmeid:
1. Pakkuja nimi, registrikood, postiaadress, e-posti aadress ja kontakttelefon jms;
2. Kinnitusi, et:
– pakkuja on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist, pankrotimenetlust, tema äritegevus ei ole peatatud;
– pakkuja on tutvunud ja teadlik kinnisasja (de) seisukorrast, võimalustest ja tingimustest liitumiseks tehnovõrkudega;
– parimaks pakkumiseks tunnistamisel väljakuulutatud tingimustel on valmisolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping ja kanda hoonestusõiguse seadmise kulud.
3. Kinnistu (te) arendamise plaan, mis peab sisaldama:
3.1 pakkuja isiku lühikirjeldust ja tegevuse eesmärke;
3.2. hoone(te) ehitamise või olemasolevate hoonete renoveerimise kirjeldused (võimalusel eskiisprojektid) ja valmimise orienteeruvad tähtajad;
3.3. kavandatavate tegevuste kirjeldus, sh ehitiste, rajatiste, tehnovõrkude lammutamise, renoveerimise, projekteerimise ning ehitamise etapid ning orienteeruvad valmimise/teostamise tähtajad;
3.5. kavandatavate hoonete, renoveerimiste, rajatiste ja tehnovõrkude ehitamise maksumused, mis on näidatud ilma käibemaksuta;
3.6. finantseerimine, sh finantseerimisstrateegia ja tähtajalised finantsprognoosid;
3.7. äriplaani realiseerimise riskid ja riskide maandamise meetmed.
4. volitatud esindaja puhul volikiri;
5. pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri.

Lisad: Kinnistu nr 1 ja Kinnistu nr 2 tutvustused

Eelneval kokkuleppel on kinnistutega võimalik tutvuda 07. märtsil 2024 kell 10.00 – 14.00. Selleks palume saata e-kiri hiljemalt 04. märtsil 2024 aadressile mari@pimedateliit.ee.
Kui Teil on küsimusi enampakkumise kohta, saatke need palun mari@pimedateliit.ee või helistage +3725511619.